Arnantachai
Mankeo

  • ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ นาย อานันตชัย มั่นแก้ว

  • อายุ 18

  • เกิดวันที่ 20 สิงหาคม

  • ศีกษาอยู่ที่เทคนิคตาก

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

เกรดเฉลี่ยตั่งแต่ ป.1-ป.6
3.36 84%

มัธยมต้น

เกรดเฉลี่ยตั่งแต่ ม.1-ม.3
2.52 63%

มัธยมปลาย

เกรดเฉลี่ยตั่งแต่ ปวช.1-ปวช.2
3.02 75.5%

ความถนัดด้านทักษะ

ฟุตบอล 75%
การทำอาหาร 80%
การซ้อมคอม 71%

ความถนัดด้านวิชาการ

คณิตศาสตร์ 78%
วิทยาศาสตร์ 59%
พละ 91%
อังกฤษ 62%

สอนทำหมูกรอบ

เป็นคริปสอนทำหมูกรอบที่ไม่กรอบ

0
ผู้ติดตาม
คนดู